Farnosť sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto

História

 

Farnosť Kysucké Nové Mesto je najstaršou dodnes existujúcou farnosťou na Kysuciach. Jej počiatky siahajú do prvých rokov 14. storočia. Kysucké Nové Mesto je farnosťou žilinskej diecézy. Leží v severozápadnom cípe Slovenska, v kraji, ktorý sa už od polovice 13. storočia spomína ako Kysuce. Kysucké Nové Mesto bolo už od svojho vzniku hospodárskym, politickým a kultúrnym centrom dolných Kysúc. V 17. - 19. storočí bolo významným strediskom remesla a obchodu. V prvých štyroch storočiach po založení bola farnosť Kysucké Nové Mesto rozlohou jednou z najväčších farností v diecéze.
Založenie farnosti v Kysuckom Novom Meste
Pravdepodobne neexistuje písomný doklad, ktorý by potvrdzoval rok vzniku tejto farnosti. Zo zachovalých písomných prameňov vieme, že v rokoch 1332 - 1337 existovalo opevnenie a fara v Radoli. Niekoľko rokov predtým (v roku 1325) však získala mestské privilégiá osada Jesesin, ktorá sa stala hospodárskym a kultúrnym centrom vtedajších Kysúc. Podľa niektorých schematizmov nitrianskej diecézy v Kysuckom Novom Meste jestvovala fara už v roku 1305, iné schematizmy a farská kronika posúvajú vznik farnosti do roku 1325, teda súčasne so vznikom mesta. Tento fakt nevylučuje ani zachovalý súpis farností nitrianskej diecézy z rokov 1332 - 1337, ktorý ešte nespomína farnosť Kysucké Nové Mesto a uvádza iba jedinú farnosť na Kysuciach - Radoľu. Iné jestvujúce farnosti ešte neboli dostatočne zaľudnené, alebo pre chudobu boli oslobodené od pápežských desiatkov. Podľa niektorých autorov občania novozaloženého mesta patrili ešte niekoľko rokov do farnosti Radoľa a až keď sa prenieslo politické, hospodárke a kultúrne centrum z Kosceliska do Kysuckého Nového Mesta, vzniká v tomto meste aj farnosť (bola zasvätená svätému Jakubovi), ktorá preberá funkciu radoľskej farnosti. Do novej farnosti patrilo prakticky celé, aj keď vtedy riedko osídlené územie od Budatína až po Moravské hranice. Už niekoľko rokov pred vznikom farnosti jestvoval v Kysuckom Novom Meste (v Jasasine) kostol. V terajšom farskom kostole bol za hlavným oltárom nad okrúhlym oblokom nápis "A. R. D. R. F." a letopočet 1284. Znamená to, že v roku 1248 už stál v Kysuckom Novom Meste kostol, ktorý sa od počiatku uvádza ako kostol zasvätený sv. Jakubovi. Po zániku radoľského kostola zostal farský kostol sv. Jakuba dlhé obdobie jediným kostolom vo farnosti Kysucké Nové Mesto. V rokoch 1665 až 1673 bol v rukách luteránov. Požiar, ktorý zachvátil mesto v roku 1904, zničil veľkú časť mesta i kostol sv. Jakuba. O dva roky neskôr bol kostol opravený a upravený na neorománsky. Odvtedy sa viackrát zvnútra renovoval a dopĺňala sa výzdoba, až získal dnešnú podobu. V roku 1728 mala farnosť Kysucké Nové Mesto okolo 10 tisíc farníkov a kostol sv. Jakuba už nestačil plniť potreby rozsiahlej farnosti. V tom istom roku sa začalo s výstavbou priestrannej kaplnky, ktorá bola neskôr (1801 - 1817) prestavaná na kostol. Zasvätili ho Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie.

 

Filiálky

 

Povina

Obec Povina leží v Kysuckých vrchoch v doline Povinského potoka. Časťou svojej zástavby sa rozkladá okolo medzinárodnej cesty E 75, ale jej prevažná časť je situovaná okolo Povinského potoka v tradičnej potočnej zástavbe v dĺžke takmer 4 km. Chotár obce sa nachádza v nadmorskej výške 360 - 841 m, najvyšší vrch je Černatín s výškou 922 m. Chotár obce je bohato zalesnený prevažne ihličnatými drevinami, prevláda smrek a z listnatých drevín buk, vyskytujú sa tu chránené rastliny, ako sú horec žltý a horec fialový. Povinský potok je vyhlásený za pstruhový potok. Povina má svoj kostolík, zasvätený Panne Márii Kráľovnej.

Dubie

Obec Dubie patrí do mesta Kysucké Nové Mesto. Má asi 300 obyvateľov. Na miestnom cintoríne má kaplnku, zasvätenú Božskému Srdcu Ježišovmu.

 

Kostol sv. Jakuba

 

1284 - predpokladaný vznik kostola. Farár Andrej Jozef Najzer (v meste od 1745 - 53) zaznamenal, že za hlavným oltárom videl tieto písmená a číslice: A.R.D.R.F 1284. Tri prvé z týchto písmen sú titulatúrou duchovného, ktorého meno sa začínalo poslednými dvoma písmenami ADMODUM REVERENDUS DOMINUS ... Evanjelickí duchovní: VDM. Dovtedy katolícki novousadlíci prijímali krst v Jablunkove a v Žiline.
1431 - husiti zdevastovali kostol a mesto.
1665 - od 10. nov. v rukách luteránov.
1668 - podľa rukopisu Najzera "LIBER ECCLESAE KISZUCA - UJHELIENSIS " na hlavnom oltári nachádzajúce sa portabile bolo kardinálom Leopoldom Koloničom posvätené. V ňom sú relikvie sv. Gaudenca, Viktorie a Otilie(20. novembra).
1673 - so zbraňou od luteránov prinavrátený.
1710 - bol postavený bočný oltár sv. Jána Krstitel'a (dar miestneho farára Mateja Borzu a meštanov Andreja a Mateja Kolárika). Druhý oltár bol zasvätený sv. Rodine Kristovej. Dal ho postaviť Ladislav Suňog a jeho manželka Juliana Esterházy (obnovený 1748).
1719 - kostol dostal nový, bohato zdobený hlavný oltár s obrazom sv. Jakuba, ale bolo ho možné príležitostne vymieňat podľa cirkevného kalendára.
1720 - bola opravená a nadstavená veža kostola a zo starých popraskaných zvonov dali uliať jeden.
1729 - v radoľskom kaštieli bola zrušená súkromná kaplnka a zariadenie i devocionálie odovzdané do farského kostola.
1739 - misijný kríž - umiestnili v o rok neskôr postavenej Kaplnke sv. Kríža.
1740 - postavená Kaplnka sv. Kríža. Dal ju postaviť Mikuláš Kubica 1739.
1745 - V Kaplnke sv.Kríža je umiestnená kartuša s nápisom: A.R. DOMINO STEFANO FELIX IPSIUS ET SORORI SUANAE SEPULTIS POSUIT GEORGIUS TISZO. Svedčí o tom, že v hrobe sú telesné pozostatky kňaza Štefana Felixa a jeho sestry.
1748 - v noci 23. mája zachvátil kostol požiar. Zhorela vstupná drevená časť, ktorú potom nahradili štvorhrannými kameňmi a zakryli. Vytvorili nový vchod pri oltári sv. Rodiny z južnej strany a posilnili predsieňou.
1749 - nová dlažba v kostole.
1750 - spevnená strecha veže, ktorá bola dvojitá, baňatá s pozláteným krížom a sochou sv. Jakuba.
1789 - nový organ za 500 zlatých.
1796 - postavený kamenný barokový kríž z pieskovca pred Kostolom sv. Jakuba (reštaurovaný 1997).
1877 - zrekonštruované štyri oltáre, spovedelnica, kazateľnica a zákrstie (farár Ján Pósta).
1904 - požiar zničil kostol i mesto
1905 - kostol opravený po požiari a upravený na neorománsky.
1917 - počas I. svetovej vojny odvezené pre vojnové účely dva zvony
1940 - oprava Kaplnky sv. Kríža (vymal'oval majster Ján Škorvánek), nová podlaha. Na kaplnku prispel najväčší boháč P. Brežný. Sl'ub dal Dr. Paldanovi, ktorý ho šiel zaopatriť. Pozostalí sľub dodržali.
1941 - obnovená Kaplnka sv. Kríža posvätená 2. marca, oprava strechy kostola a jeho vnútra
1942 - nová podlaha v kostole.
1943 - namontované ústredné kúrenie na pevné palivo
1946 - výmena zvonov
1947 - posviacka nových zvonov (dp. Dr. Paldan).
1957 - nový organ - dvojmanuálový s 25 registrami, pneumatickou trakturou od firmy RIEGER KLOSS-KRNOV-OPUS 3190 (dekan dp. Štefan Hudec).
1960 - kostol vnútorne obnovený a vybavený.
1990 - ukončená generálna oprava kostola, nová omietka, veža pokrytá medeným plechom, elektroinštalácia, vymal'ovanie kostola, výmena okien a pod. (dp. Milan Krkoška).
1992 - elektrifikácia zvonov aj v Radoli a Budatínskej Lehote (farár dp. Ján Šmelka).
1993 - oprava fasády a náter strechy (dp. Ján Šmelka).
1995 - oprava fasády kostolíka v Povine (dp.Ján Šmelka).
- 28. januára vysviacka filiálneho kostola v Rudine (kard. Korec).
1996 - čistenie, ladenie a oprava organu a obnova píšťal i hracieho stola tak, aby ho bolo možné používať nielen na liturgické, ale aj pre koncertné účely, zabezpečovacie zariadenie, vrátane Kaplnky sv. Kríža (dp. Ján Šmelka).
1997 - začiatok opravy barokového oltára v Kaplnke sv. Kríža.
- rekonštruovaný barokový kríž z pieskovca pred Kaplnkou sv. Kríža.

 

Farská charita

Svoju činnosť sme začali v roku 2001 a zameriavame sa prevažne na pomoc sociálne odkázaným rodinám a jednotlivcom. Poskytujeme finančné príspevky na nákup potravín, potrieb v domácnosti, preplatenie doplatkov za lieky pre dlhodobo chorých alebo trvale postihnutých detí a starých ľudí so sociálnymi dôchodkami, ktorí nemajú možnosť inej pomoci. Ďalšiu pomoc poskytujeme aj predmetmi dennej spotreby - oblečenie, obuv, doplnky do bytov a zariadení pre domácnosť. Tiež pomáhame pri obstarávaní nákupov a liekov.

Naša činnosť spočíva aj v poskytovaní duchovnej podpory, zvlášť pre starých, chorých a osamelých ľudí v DOS, ale i v jednotlivých domoch a bytoch i mimo našej farnosti. Poskytujeme osobný doprovod pri návšteve lekára na polinklinike alebo do nemocnice v Čadci. Mávame konzultácie s lekármi o možnostiach zdravotnej pomoci pre starých a deti. Dlhodobo nezamestnaným pomáhame získavať prácu (brigádu alebo inú formu práce za finančnú odmenu).

Rozširujeme databázu existujúcich sociálne odkázaných rodín a fyzických osôb, rôznych sociálnych inštitúcií a združení, ktoré by týmto rodinám mohli pomôcť tzv. prieskum potrieb a možnosti pomoci.

 

CVČ sv. JAKUBA

Prečo sme tu...je to potrebné?
Sv. Otec Benedikt XVI. vo svojom posolstve pre mládež hovorí: „...ďalšou oblasťou, ktorej sa záväzok lásky dotýka, je každodenný život s jeho rozmanitými vzťahmi. Mám na mysli predovšetkým rodinu, školu, prácu a voľný čas. Milí mladí priatelia, pestujte svoje talenty nielen na to, aby ste dosiahli postavenie v spoločnosti, ale aj preto, aby ste druhým pomáhali „rásť“. Rozvíjajte svoje možnosti, nielen preto, aby ste sa stali „konkurencieschopnejšími“ a „produktívnejšími“, ale aj preto, aby ste sa stali „svedkami lásky“.  K profesionálnej formácii pridajte aj úsilie nadobudnúť náboženské poznatky, ktoré vám môžu pomôcť zodpovedne vykonávať vaše poslanie. Nech vás Duch Svätý urobí vynaliezavými v láske, vytrvalými vo vašich záväzkoch a odvážnymi vo vašich podujatiach, aby ste boli schopní prispieť k budovaniu „civilizácie lásky“.  Horizont lásky je skutočne bezhraničný: je to celý svet! Milí mladí, rád by som vás pozval, aby ste „mali odvahu milovať“ a aby ste si pre svoj život neželali nič menšie ako silnú a nádhernú lásku, schopnú urobiť z celého vášho života radostnú úlohu, spočívajúcu v darovaní seba samých Bohu a bratom, nasledujúc toho, ktorý mocou lásky navždy zvíťazil nad smrťou a nenávisťou (porov. Zjv 5, 13).  Láska je jediná sila schopná premeniť srdce človeka i celé ľudstvo tým, že robí plodnými vzťahy medzi mužmi a ženami, bohatými a chudobnými, kultúrami a civilizáciami.“  (Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 22. svetovému dňu mládeže) Aj naším cieľom a úlohou je ukazovať a sprítomňovať Ježišovu lásku k nám prostredníctvom vzťahov, spoločných stretnutí a vytváraním dobrých spoločenstiev. Ponúkame deťom a mladých efektívne a zmysluplné využitie voľného času prostredníctvom stretnutí, hier, zábavy ale aj spoločnej modlitby a zdieľania sa. Veríme, že aj tieto drobné semienka raz prinesú plnohodnotnú úrodu v životoch našich detí a mládeže.

Aktivity pre mládež
-zbor Shema – kresťanský mládežnícky spevácky zbor, stretáva sa raz do týždňa v sobotu o 16.30 na farskom úrade v KNM, kde cvičí piesne na rôzne akcie. Spieva pravidelne na večernej sv. omši v piatok o 18.00 v dolnom kostole a na mládežníckej sv. omši. Niekedy spieva aj na krstoch, svadbách, krížových cestách, birmovke a na veľké sviatky. (texty mládežníckych piesní)
- modlitbové stretko – býva každý piatok po sv. omši o 19.00 vo farskom úrade v KNM. Je robené formou zamýšľania sa nad sv. písmom.
- futbal - býva cez školský rok v sobotu o 19.00-21.00 v telocvični na SOU KNM a počas prázdnin na ihrisku pri SPS KNM.
- aranžovacie stretko - stretávame sa v sobotu o 8.30 hod. pred sakristiou v Mariánskom kostole. Je určené pre tých ktorí chcú nájsť skryté talenty v sebe a naučiť sa nové veci.

Akcie
* adorácia pripravená mladými na prvý piatok v mesiaci
* Jasličková pobožnosť
* Dobrá novina (spolupráca s eRkom)
* akadémie na Vianoce a Veľkú Noc
* mládežnícky tábor
* Vypni telku, zapni seba (spolupráca s eRkom)
* Detský čin pomoci (spolupráca s eRkom)
* príležitostné výlety do okolitej prírody

 

Aktivity pre deti

- spevokol Pramienok – detský spevokol spieva pravidelne na detských sv. omšiach. Spieva aj na jasličkových pobožnostiach každý rok a na iných akciách.
- divadelné stretko – je určené hlavne pre deti. Nacvičuje rôzne scénky ku sviatkom ako sú Vianoce (Jasličková pobožnosť), Deň Matiek...
- smejkovia - zúčastňujú sa ho deti od 4-9 rokov, preto je robené hlavne formou hry.

Akcie

• Jasličková pobožnosť
• Dobrá novina (spolupráca s eRkom)
• detské tábory v spolupráci s eRkom
• detský karneval
• detský ruženec a májová pobožnosť
• Vypni telku, zapni seba (spolupráca s eRkom)
• Detský čin pomoci (spolupráca s eRkom)
• príležitostné výlety do okolitej prírody

 

Spolok sv. Vojtecha

Tradícia členstva na Kysuciach má svoju dávnu históriu. Z tohto regiónu pochádzajú aj významné osobnosti Spolku sv. Vojtecha. Ján Palárik (1822-1870) - kňaz, novinár, redaktor, dramatik, ktorý sa pričinil o založenie SSV. Valér Vnuk (1894-1958) - autor, prekladateľ, redaktor, vedúci edícií SSV, tajomník SSV v rokoch 1927 - 1951. Na základe tejto skutočnosti bola nášmu mestu udelená medaila SSV pri príležitosti 125. výročia vzniku Spolku sv. Vojtecha, mesto sa stalo roku 1995 kolektívnym členom SSV v Trnave. Na základe tejto skutočnosti sme začali od roku 1996 rozvíjať činnosť miestneho Spolku sv. Vojtecha v Kysuckom Novom Meste. Táto práca sa vykonáva dobrovoľne a nezištne pre všetkých obyvateľov nášho mesta bez ohľadu na to, či ide o členov a priaznivcov SSV, alebo nie. Činnosť spolku je otvorená pre všetky vekové kategórie - deti, mládež, seniorov, alebo postihnutých spoluobčanov.

 

Zdroj: webová stránka farnosti sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto

Hodnotiť článok: 
No votes yet