Zmena organizácie dopravy v obci Radoľa je už realitou

Cez  Radoľu sa už jazdí podľa nových pravidiel. Zmena organizácie dopravy v tejto obci bola v dôsledku narastajúcej hustoty dopravy a častých nehôd nevyhnutná.

RADOĽA.  Zmena organizácie dopravy vzhľadom na jej stále sa zvyšujúcu intenzitu bola v Radoli naozaj nevyhnutná. Na zmenách, ktorých cieľom je zlepšiť súčasnú situáciu sa pracovalo viac ako dva roky. Opatrenia prešli opakovane diskusiou v obecnom zastupiteľstve, výsledný technický návrh spracoval oprávnený dopravný inžinier a celé dopravné značenie v obci je potvrdené Okresným dopravným inšpektorátom v Čadci.
„Narastajúci počet motorových vozidiel znamená, že v obci je viacero úsekov, ktoré kapacitne nestačia súčasným intenzitám dopravy. Značná časť miestnych komunikácií je veľmi úzka, bez možnosti rozšíriť ich, pretože ide o najstaršiu časť obce, v ktorej majú cesty trasovanie aj šírku rovnakú ako v devätnástom storočí. Pribúdali kolízne situácie počínajúc hádkami o to, kto má cúvať a kto nie, lebo na cestu sa nevmestia dve vozidlá až po dopravné nehody, pri ktorých dochádzalo k zrážkam protiidúcich vozidiel alebo k vybočeniam vozidiel z cesty, pri ktorých dochádzalo k škodám na majetku občanov (ploty, blatníky, reflektory).  Za posledný rok to už bola takmer jedna nehoda za mesiac, o ktorej sme sa spolu s poslancami dozvedeli. Vzhľadom na to, že nikto sa nezvykne chváliť tým, že mal "búračku" a ešte k tomu vo vlastnej dedine je vysoko pravdepodobné, že ich bolo viac. Keďže šlo prevažne o škodové udalosti, štatistika sa nedá presne urobiť.  Štatisticky by bolo možné podložiť iba tie dopravné nehody, pri ktorých došlo k zraneniam, zatiaľ našťastie len ľahším ako sú pomliaždeniny, "seknuté" krky alebo kríže. Sebakriticky musím dodať, ak by sme konali skôr, mohli sme predísť aj týmto zbytočným úrazom, lebo problém nie je nový, iba sa objavil opäť v novej a vyššej intenzite. Jednosmernú premávku sme v Radoli  mali už od začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia. V obci bolo treba organizačne vyriešiť  úzke miesta, kde sa majú problém obísť dve vozidlá a dochádzalo k čoraz väčšiemu ohrozovaniu chodcov aj cyklistov. Pretože v týchto "lievikoch" nebolo možné ani rozšíriť vozovku ani vybudovať chodník, museli sme zvoliť zmenu organizácie dopravy. Keby sme však riešili tieto úseky bodovo a neurobili komplexné riešenie pre celú obec, došlo by iba k výraznejšiemu presmerovaniu dopravy na úseky, ktoré sú ešte užšie a rovnako nebezpečné. Sústredili sme sa na to, aby sme zvýšili bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, a zároveň sme nijakým spôsobom neobmedzili chodcov, ani cyklistov.  Dopravu sme zjednosmernili iba v úsekoch, kde sa bezpečne neobídu dve motorové vozidlá. Tam, kde sa na vozovku pri troške ohľaduplnosti vmestia dve vozidlá a spolu s nimi aj chodec alebo cyklista, tam sme sa snažili ponechať obojsmernú premávku. Situáciu budeme aj naďalej podrobne monitorovať. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že nie je možné ďalej alibisticky odkladať rozhodnutie a uprednostnilo bezpečnosť pred troškou benzínu. Ako starosta som sa s týmto rozhodnutím poslancov stotožnil. Aj pre mňa je ľudské zdravie viac ako benzín,“ priblížil dôvody, pre ktoré bol tento krok zo strany obce naozaj nevyhnutnosťou starosta Radole Anton Tkáčik.

Zmeny v organizácii dopravy zlepšia bezpečnosť v neprehľadných úsekoch
Pridávanie pravidiel pre vodičov, ktoré im priamo predpisujú ako majú jazdiť po cestných komunikáciách, je v dnešnej dobe doslova nevyhnutnosťou. Šoféri sú čoraz viac nedisciplinovanejší, nervóznejší, ich jazda je agresívnejšia, čo v konečnom dôsledku ohrozuje najmä bezpečnosť chodcov, no nielen ich. Aj starosta obce Radoľa veril, že ľudia sa dokážu správať rozumne, no situácia dlhodobo poukazovala na to, že nie. Zmeny v organizácii sa tak stali nevyhnutnosťou. No nielen v tejto obci sa museli začať intenzívne zaujímať o dianie na cestných komunikáciách, napríklad aj v blízkom Kysuckom Novom Meste pristúpilo vedenie mesta k úprave dopravy, pretože situácia v určitých lokalitách bola dlhodobo nepriaznivá. Na niektorých úsekoch problémy stále pretrvávajú a je len otázkou času, kedy ich bude musieť mesto riešiť. Podobný problém s dopravou nastal aj v Radoli . Obec sa rozhodla vyriešiť ho komplexne. „V prioritnej oblasti, teda bezpečnosti chodcov a cyklistov očakávame väčšiu bezpečnosť v neprehľadných úsekoch, kde budú musieť dávať pozor na vozidlá už len z jedného smeru.
Očakávame zrovnomernenie premávky po obci včítane logického dôsledku, keď na jednom úseku počet vozidiel klesne, tak na inom stúpne.  Takisto očakávame, že v čase rannej a popoludňajšej dopravnej  špičky budú jazdiť vozidlá v jednom prúde a v jednom smere, čím sa zvýši dopravná priepustnosť a zníži sa nervozita na ceste. Výsledkom by mal byť dramatický pokles počtu dopravných nehôd a škodových udalostí v obci,“ popísal prínosy zmeny organizácie dopravy, ktoré  sú v obci už niekoľko týždňov realitou, starosta obce.

 

Jaššova cesta patrí medzi úseky, kde sa často stávajú dopravné nehody

Tak ako to už býva ani zmena organizácie dopravy v obci Radoľa sa nezaobišla bez komplikácií. Inštalácia dopravného značenia sa začala neskôr ako bolo pôvodne plánované. Toto zdržanie spôsobila petícia, ktorú podpísalo približne 150 obyvateľov Radole a Kysuckého Nového Mesta. Petícia bola prerokovaná na obecnom zastupiteľstve, nakoniec sa však ukázalo, že je najvyšší čas na reorganizáciu dopravy.  Petícia sa týkala zmeny na Jaššovej ceste, ktorá je v súčasnosti už iba jednosmernou. Paradoxne, Jaššova cesta je miestom, kde sa stáva asi  najviac dopravných nehôd.
„Hlavným podnetom boli časté kolízie automobilov v úseku Jaššovej cesty.  Cesta je veľmi zradná, pretože sa opakovane rozširuje a zužuje,  navyše ide dvojitú zákrutu s veľmi zlým výhľadom a ešte k tomu v kopci. Táto cesta má podľa máp z devätnásteho storočia dvesto rokov rovnaké trasovanie a na veľkej časti aj rovnakú šírku. S tým rozdielom, že keď vznikla, tak po nej jazdili nanajvýš konské vozy ráno do poľa alebo do hory a večer opačným smerom, vodil sa po nej dobytok a chodilo sa pešo. Dnes sa po tejto ceste pohybujú dve tretiny obyvateľov Radole, ku ktorým treba pripočítať všetkých kuriérov, taxíky alebo návštevy. Cesta už bola jednosmerkou od prvej polovice osemdesiatych rokov, kompetentní vtedy rozhodli, že úsek je nebezpečný a treba na ňom obmedziť riziko čelných kolízií a umožniť bezpečný prejazd autobusu MHD. Vtedy bola dopravná zaťaženosť tohto úseku v porovnaní so súčasnosťou iba symbolická.  Približne pred dvadsiatimi rokmi dopravné značenie zmizlo a cesta sa stala opäť obojsmernou. Bez toho, aby boli zmenené jej parametre tak, aby bola bezpečná pre obojsmernú premávku. Rozšíriť ju však nie je možné, pretože sa nachádza medzi rodinnými domami. Automobily pribúdajú a intenzita dopravy narastá. Podnet na opätovné zjednosmernenie prišiel od občanov a opakovane ho tlmočili poslanci obecného zastupiteľstva na zasadnutiach s tým, že situácia sa zhoršuje a bude potrebné jednosmerku obnoviť.  V závere roku 2015 poslanci OZ poverili Obecný úrad v Radoli úlohou navrhnúť riešenie, ktoré by zvýšilo bezpečnosť v úseku Jaššovej cesty a zároveň by nevytvorilo nové kolízne miesta,“ vysvetlil situáciu a dôvody prečo je jednosmerka na Jaššovej ceste dôležitá, starosta Anton Tkáčik.

„Radoľa má odlišný typ osídlenia ako je bežný na Kysuciach, kde je obvyklé líniové osídlenie (popri vodnom toku alebo ceste) s krátkymi výbežkami do dvorov, alebo rozptýlené (kopanice). U nás v Radoli je 1500 ľudí v 500 domoch natlačených na ploche približne 0,75 km2. Ktorýmkoľvek smerom sa vyberiete pešo, tak do 10 maximálne 15 minút ste normálnou chôdzou mimo zastavaného územia. Husté osídlenie má výhody pre chodcov a cyklistov a nevýhody pre vodičov a majiteľov automobilov. Na záver pripomínam, že jednosmerky v Radoli nijakým spôsobom neobmedzujú cyklistov, o čom informuje aj dopravné značenie,“ dodal starosta obce Radoľa Anton Tkáčik.

 

Petronela Hercová

Snímka: archív obce

Hodnotiť článok: 
Average: 5 (4 votes)