Výstavba diaľnice D3 nenapreduje tak, ako si vyžaduje vývoj v regióne Kysúc, najhoršie je to s úsekom cez Kysucké Nové Mesto

Severná D3, ktorá mala byť podľa ekonomického vývoja regiónu postavená už niekoľko rokov, nebude  podľa najnovších informácií celkovo dokončená zrejme ani v priebehu nasledujúcich desiatich rokov. Mesto Kysucké Nové Mesto aj naďalej podniká kroky, aby sa táto neúnosná situácia riešila.
Plánované ukončenie výstavby diaľničných úsekov v okolí Žiliny:

D1 - Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka - 9/2018
D1 - Lietavská Lúčka – Dubná Skala – 12/2019
D3 - Žilina, Strážov – Žilina, Brodno - 11/2017
D3 - Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto - 11/2026
D3 - Kysucké Nové Mesto – Oščadnica - 06/2025
D3 - Oščadnica – Čadca, Bukov - 08/2023
D3 - Čadca, Bukov – Svrčinovec – 12/2020
D3 - Svrčinovec – Skalité - 9/2017

V boji za rýchlejší proces výstavby severnej D3 na území Kysuckého Nového Mesta bude potrebná aj masovejšia pomoc obyvateľstva
„O zmenu situácie popísanej v čánku vyššie sa mesto pokúša v spolupráci s firmami na území mesta už dlhodobo. Obrat k lepšiemu sme zaznamenali až v roku 2015, keď po priaznivej odozve z Ministerstva dopravy na naše opakované žiadosti, nastala úzka spolupráca s NDS. Na mestskom úrade sa uskutočnili viaceré stretnutia, ktorých výsledkom boli dohodnuté zmeny v projektovej dokumentácii, ktorých cieľom malo byť urýchlenie realizácie stavby diaľnice D3 v úseku Kysucké Nové Mesto a privádzača do priemyselnej zóny. Dňa 17.2. 2016 bol na pracovnom stretnutí v Kysuckom Novom Meste už predložený odbornej verejnosti pracovný variant (estakádové riešenie D3 v k. ú. KNM a Radoľa). Stretnutia sa zúčastnili dotknutí predstavitelia samosprávy obcí a mesta, VÚC, NDS, MŽP SR, Slov. správy ciest a podnikateľskej verejnosti. Bolo dohodnuté, že v duchu pripomienok sa pripraví dokumentácia pre spracovanie štúdie dopadu na životné prostredie, ktorá bude postúpená na pripomienkovanie. Táto štúdia bola spracovaná a postúpená na vyjadrenie verejnosti, bola zverejnená na pripomienkovanie aj na stránke mesta. Veľmi sme očakávali, aký dopad na dianie okolo diaľnice budú mať voľby, aké miesto v programovom vyhlásení vlády bude mať D3. Musím povedať, že sa naše očakávania nenaplnili. Vláda v programovom vyhlásení spomenula D3, ale nebola zaradená medzi najvyššie priority. Preto sme sa rozhodli konať, zaktivizovali sme samosprávu, podnikateľskú sféru, regionálne obchodné a priemyselné komory SR, ČR, PL pre vyvolanie väčšieho tlaku sme spojili regióny Severného Slovenska Kysuce a Turiec. V Kysuckom Novom Meste sme 28.6. 2016 zorganizovali konferenciu, aby sme vyjadrili nespokojnosť s nedostatočnou pozornosťou, aká bola venovaná v programovom vyhlásení vlády stavbám:

• D3 - jej dokončeniu, výstavbe R5
• D1 – jej dokončeniu v úseku Turany – Hubová
• R3 v úseku Martin – Rakovo - Mošovce

Na konferencii bolo prijaté spoločné memorandum a boli delegovaní zástupcovia pre vyjednávanie s predstaviteľmi štátnej správy. V zmysle záverov konferencie delegovaní účastníci požiadali listom z  21.7.2016 o stretnutie s ministrom dopravy, kde chceli prediskutovať harmonogram výstavby uvedených stavieb z pohľadu prijatého memoranda. Bohužiaľ, p. minister nás neprijal a medzitým došlo aj k jeho odvolaniu. Dňa 26.9. 2016 sme požiadali listom nového ministra p. Arpáda Érséka o stretnutie z rovnakých dôvodov. Dňa 28.12.2016 sme dostali odpoveď od pána ministra dopravy na našu žiadosť o stretnutie. Bohužiaľ po tak dlhom čase nám síce odpovedá, ale na osobné stretnutie s nami si, ako píše, pre svoju veľkú pracovnú vyťaženosť čas nenašiel. Až po návšteve p. podpredsedu vlády  Petra Pellegriniho vo firme INA Kysuce (v súčasnosti Schaeffler Slovensko) sa p. poslancovi NR SR Jánovi Maroszovi podarilo sprostredkovať stretnutie zástupcov mesta a obchodnej komory v zložení primátor Ján Hartel, zástupca firmy Schaeffler Slovensko Ján Čelko, podpredseda Združenia podnikateľov Dolných Kysúc Ľubomír Jánoška a riaditeľ Regionálnej obchodnej a priemyselnej komory Ján Mišura na NDS v Bratislave, kde sa stretli s investičným riaditeľom NDS Ladislavom Dudášom, splnomocnencom vlády pre rýchlostné cesty Igorom Janckulíkom, vedúcim ekonomického oddelenia MD a RR SR a poslancom NR SR Jánom Maroszom. Na stretnutí sme poukázali na neúnosnú dopravnú situáciu v našom meste. Žiadali sme čo najskôr ukončiť rozpracované projekty, rozpracovanú štúdiu dopadu na životné prostredie v zmenenom úseku diaľnic, ale predovšetkým, aby bol zaradený úsek stavby D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto a privádzač do priemyselnej zóny tak, aby sa začala ich výstavba už v tomto volebnom období. Termín uvádzaný v dostupných materiáloch sa nám javí vzhľadom na súčasné problémy v doprave na ceste I/11 a samotnom Kysuckom Novom Meste za neakceptovateľný a navyše nie je pre ďalšiu vládu záväzný. Zo stanoviska zástupcov NDS a MD a RR SR sme sa dozvedeli, že prostriedky z fondov EÚ na výstavbu diaľnic sú na toto plánovacie obdobie už vyčerpané alebo zazmluvnené a iné zdroje zatiaľ nie sú. Riešením by mohlo byť prijatie zmeny zákona o dlhovej brzde, kde by sa uvoľnili prostriedky na určené investičné zámery. Čiastočným riešením, kde by sa mohli nájsť finančné prostriedky z vlastných zdrojov, by po prehodnotení možností mohlo byť vybudovanie privádzača do priemyselnej zóny ako samostatnej stavby v predstihu. Takéto riešenie by mohlo byť zrealizované v priebehu dvoch rokov.

Záverom rokovania bolo:
1. NDS zosumarizuje súčasný stav projektovej prípravy a oboznámi účastníkov stretnutia prostredníctvom mesta Kysucké Nové Mesto z jeho výsledkom, termín - do týždňa od stretnutia,
2. NDS zváži podmienky realizácie stavby privádzača do priemyselnej zóny ako samostatnej stavby vybudovanej v predstihu,
3. NDS zváži aspoň začatie výstavby úseku diaľnice D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto už v tomto volebnom období,
4. Ďalšie pracovné stretnutie medzi zástupcami NDS, MD a RR SR a zástupcami mesta, podnikov, samosprávy, obchodnej a priemyselnej komory sa uskutoční na pôde mesta do konca marca 2017.

Na tomto stretnutí zástupcovia NDS a MD a RR SR odprezentujú konkrétne výsledky a návrhy riešenia situácie od stavu konštatovanom a oznámenom mestu po pracovnom stretnutí 13.12. 2016. Následne po stretnutí na NDS sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov mesta, podnikateľskej sféry, podnikov, predstaviteľov ZMO Kysúc a Dolných Kysúc, kde bola opätovne konštatovaná naliehavá potreba dostavby D3 a bolo konštatované, že pre presadenie tohto zámeru bude zrejme potrebné, aby bol zámer podporený masovejšou aktivitou obyvateľstva a podnikov formou podpornej petície a ak to bude potrebné aj formou krátkodobého prerušenia dopravy na ceste I/11. Forma petície a jej organizačné zabezpečenie sa dohodne na ďalšom pracovnom stretnutí v prvej polovici januára 2017,” informoval o súčasnom stave a priebehu aktivít výstavby diaľničného privádzača a diaľnice D3 nielen na území Kysuckého Nového Mesta, primátor Kysuckého Nového Mesta Ján Hartel.

Petronela Hercová, snímka autorka

Hodnotiť článok: 
Average: 5 (1 vote)